Zdroje vody pro automatický zavlažovací systém

Pro automatický závlahový systém může být použita voda z vodovodu, ze studny, z vrtu nebo dešťová voda z jímky. Možná je i kombinace několika různých zdrojů, která je v případě využívání dešťové vody přímo nezbytná. Pozor však na přímé propojení potrubí s vodou z různých zdrojů. Vždy je třeba systémy navrhnout samostatně a nebo tak, aby se voda z jednoho zdroje nemohla dostat do jiného.
Ve všech dále popsaných případech musí být filtrace .

Pokud zrekapitulujeme možné zdroje vody, lze použít vodu z :

* Vodovodu
* Kopané studny
* Vrtané studny *
* Dešťovou vodu *
* Vodoteče ( řeka , potok, apod.)

* v těchto případech je ve většině případů nutná kombinace zdrojů.

Vodovodní řad
Pro automatický závlahový systém je nejvýhodnější napojení přímo za vodoměrem. To umožní napojení na dostatečný průměr potrubí. Pro běžné zahrady a ozeleněné plochy průmyslových a administrativních areálů je vhodný průměr min. 1“ resp. 32 mm . Vodoměry u přípojek mohou být umístěny i mimo objekt ( např. ve vodoměrné šachtě ), v takovém případě je vhodné předem počítat s místem i pro prvky hlavní sestavy. Vyhneme se tak nutnosti instalace další technologické šachty. Je však nutné zajistit, aby všechny připojovací armatury (které zůstanou i po zazimování naplněny vodou) byly uloženy v nezámrzné hloubce nebo v nezámrzném prostředí. Vodoměr může být umístěn také přímo v objektu. Nejčastěji ve sklepě nebo technologické místnosti. V takovém případě není většinou problém s místem pro umístění hlavní sestavy.

Pozn.: Doporučujeme projednání možnosti instalace podružného vodoměru (se správcem vod. sítě) – potom přichází v úvahu jen platba za vodné, nikoliv za stočné. Úspora je často více než 50%.

Studna nebo vrt

Tento zdroje vody je možné použít v případě, kdy studna obsahuje dostatek vody alespoň pro jeden závlahový cyklus a kvalita vody je dostatečná. Zároveň je nutné, aby stejné množství vody bylo k dispozici na začátku cyklu dalšího. Při splnění těchto předpokladů je možné čerpat vodu přímo. Pokud kapacita studny nebo vrtu nestačí, je nutné nejprve čerpat vodu do akumulační jímky ( nádrže ), ze které pak bude voda jiným čerpadlem čerpána do závlahového systému.
V případě přímého čerpaní ze studny lze použít ponorné čerpadlo ( vrty i kopané studny ) nebo čerpadlo se sacím košem a sacím potrubím ( kopané studny ).

Akumulační jímka na dešťovou vodu / na vodu v vrtu
Akumulační jímka nebo nádrž je nutná v případě , že nelze ze studny čerpat takové množství vody, které by stačilo na jeden cyklus závlahy. Do jímky je průběžně čerpána voda menším průtokem, slabším čerpadlem. Funkce čerpadla je kontrolována sondami jak ve studni, tak v akumulační jímce. Z jímky je pak voda jednorázově odčerpána silnějším čerpadlem na jeden závlahový cyklus.

Jako zdroj vody pro závlahu může být využita i dešťová voda. Protože dešťovou nepotřebujeme při dešti a při suchém počasí jí je zase málo, je nutné zajistit vždy kombinaci s jiným stálým zdrojem. Tato voda je však často poměrně znečištěná a pro použití pro závlahu je tedy účelné osadit zde kvalitní filtraci, nejlépe s automatickým proplachem a odkanalizováním. Proto se musí velmi důkladně zvážit, zda dešťovou vodu použít pro systém s jemnými tryskami nebo mikrozavlažovači. Častým řešením je použití dešťové vody jen pro ruční zálivku výsadeb, bez nákladné filtrace. Retenční nádrž je pak napojena na systém vodních zásuvek, ze kterých je voda odebírána.

Hunter Industries


© kewin 2006